FIND THE ANSWERS

1ptu ADN tổng số 3.10mũ 7 cap nu.khi co 1enzim cắt gioi hạn cắt các ADN mạch kép o đoan co trinh tự N= 5'AGGXXT theo ly thuyet ptu ADN=?

Answer this question

  • 1ptu ADN tổng số 3.10mũ 7 cap nu.khi co 1enzim cắt gioi hạn cắt các ADN mạch kép o đoan co trinh tự N= 5'AGGXXT theo ly thuyet ptu ADN=?


Answers

Anonymous70598
Login to your account