FIND THE ANSWERS

What does "anato wa watashi no kokoro wa si no gengo o hanasu tsukuru" mean in english?

Answer this question

  • What does "anato wa watashi no kokoro wa si no gengo o hanasu tsukuru" mean in english?


Answers